اسلام آيين كامل خاتم و جاودانه الهي ميباشد. در اين مقاله نخست اين نكته پرداخته ميشود كه نسبت و حمل وصف جاودانگي به اصل و گوهر دين (اعتقادات) به صورت مطلق است يعني همه آموزههاي اعتقادي اسلام ثابت و تغييرناپذير است.

اما شريعت و احكام فقهي اسلام اعم از فردي و اجتماعي در اصول ثابت آن جاويدان و غير قابل تغيير است.


نويسنده براي اثبات جاودانگي شريعت به چهار دليل ذيل استناد مينمايد:

1 - حقيقيه بودن گزارههاي ديني؛

2 - اطلاق مقامي؛

3 - آيات؛

4 - روايات.

ادامه نوشتار به تحليل و تقرير ده ملاك جاودانگي دين و شريعت اختصاص يافته است كه ميتوان به هماهنگي با فطرت و عقل، سهولت، دفاع از اصول اخلاقي، عدم مداخله در جزئيات و پويايي شريعت اشاره كرد.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

- خاتمیت و جاودانگی

- جاودانگي دين

- جاودانگي شريعت (كل يا بعض احكام)

- ادله جاودانگي شريعت

- ملاكهاي جاودانگي ديندريافت فايلهاي پيوستکتاب