فین تک

فین‌تک یا فناوری مالی به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است.1فین‌تک (Fintech) خلاصه شده عبارت فناوری مالی (financial technology) است و به آن دسته از فناوری‌ها اشاره دارد که خدمات مالی را تسهیل می‌کنند یا شکل جدیدی از آنها را ارائه... (مشاهده کامل پاسخ)