فلسفه

فلسفه مطالعه مسائل کلی و اساسی پیرامون موضوعاتی چون وجود، آگاهی، حقیقت، عدالت، زیبایی، اعتبار و ذهن با رویکردی نقادانه و با تکیه بر استدلال های عقلانی است.1

پرسش و پاسخی یافت نشد