آیا مالک میتونه از مستاجر به دلیل تغییر شغل شکایت کنه؟

بله 

زیرا مادۀ 14 قانون موجر و مستأجر اینگونه است « در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد… موجر می¬تواند حسب مورد صدور حکم فسخ یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند… مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.»

https://l.porsan.ir/kamDCGNyO
افزودن دیدگاه