آیا پس از بخشش مهریه می توان دوباره آن را طلب کرد؟

با سلام و درود

در مسائل شرعی و به جهت اختلاف مبانی و فتاوا، بهتر است نام مرجع تقلیدتان را ذکر فرمایید.

غالب مراجع عظام می فرمایند اگر مهریه بر ذمه شوهر بوده و زن تمام یا بخشی از آن را بخشیده است، به همان میزان، ذمه شوهر را بریء کرده و دیگر نمی تواند رجوع و بازگشت به مهریه داشته باشد.

موارد ذیل به حسب نظر مراجع عظام، می تواند مختلف باشد:

البته اگر مهریه زن به صورت عین خارجی بوده (مانند خانه، ماشین، زمین و...) و زن آن را بخشیده است؛ در صورتی که آن عین هنوز باقی است و تغییر مهمی نکرده است و زن و شوهر رابطه نَسَبی ندارند، زن می تواند آن را پی بگیرد.

هم چنین اگر بخشش مهریه توسط زن، با این پیش فرض بوده که این زندگی ادامه دار است، ولی بعدا شوهر بخواهد او را طلاق بدهد؛ زن می تواند مهریه اش را پس بگیرد. (حتی اگر به صورت عین نبوده و بر ذمه شوهر بوده باشد)

پیروز باشید.


https://l.porsan.ir/UjAz-37wh
افزودن دیدگاه