اگر تعداد روزه های قضایی که برگردن داریم را ندانیم تکلیف چیست؟ چگونه باید قضای همه ی آنها را بجا آورد؟

با سلام و درود

کسی که دقيقا نمی داند چه مقدار روزه قضا دارد بايد مقداری را كه احتمال می دهد، محاسبه نموده و حداقل و قدر متيقن آن را انجام دهد؛ مثلا اگر شک دارد كه 20 روزه قضا بر عهده دارد يا 15 روزه، بنا را بر كمتر، يعنی 15 روزه بگذارد؛ مقدار مشکوک و اضافه، قضا ندارد.

البته اگر مقدار روزه های قضا شده را می داند ولی شک دارد اين مقداری كه قضا كرده كافی است يا نه، بايد به قدری روزه قضا انجام دهد كه مطمئن شود بریء الذمه شده است.

پیروز باشید.


https://l.porsan.ir/neyN71gKq
افزودن دیدگاه