کم شدن آب بدن یکی از عوامل کلیدیه که می تونه مسبب ترشح بزاق شور به داخل دهان باشه.


https://l.porsan.ir/K7BmdHMzQ
افزودن دیدگاه