چرا بچه ها دروغگو می شوند؟

باسلام

در کودکان زیر پنج سال چیزی بنام دروغ وجود ندارد لذا القای دروغگو بودن به انها نداشته باشید  انچه می گویند تخیلی بیش نیست

اگر در سنین بالاتر هستند چند دلیل می تواند داشته باشد

سخت گیری بیش از حد والدین

تنبیه شدن در قبال راستگویی

مطرح نمودن خود

دریافت پیامدهای مثبت در قبال دروغ گفتن

یادگیری از دیگران

https://l.porsan.ir/d8mlV_xSi
افزودن دیدگاه