1-فشار پکیج پایین است.

2-لوله‌ها جرم گرفته است.

3-شعله پکیج مناسب نیست.

4-فشار آب ساختمان پایین است.

5-شیر آب رادیاتور خراب شده است.


https://l.porsan.ir/hDu0dFpeB
افزودن دیدگاه