با سلام نکات مهمی در این مورد می تواند به شما کمک کند که می تواند نشان عدم صداقت باشد

توجه به زبان بدن مثل خاراندن عصبی. پرهیز از نگاه مستقیم. عرق کردن. سرخ شدنو ...

اتهام به اعتمادی به دیگران

یکسان نبودن حرف و عمل. مثلا ادعا دارد تحصیلات همسرش اهمیت دارد اما در عمل این موضوع را در شما دنبال نمی کند

نمی تواند از نقاط ضعف خود صحبت کند

بین خودش و شما حائل ایجاد می کند

در پاسخ به سوالات شما به سمت راست خود نگاه می کند

پاسخ های متنوع به سوال واحد در موقعیت های مختلف

روش سوال معکوس: مثلا سوال کنید به نظر شما ناخوشاینده که درامدمون رو فقط در مواقع ضروری خرج کنیم؟

https://l.porsan.ir/d9xgx9g7y
افزودن دیدگاه