زیر افتاب شدید بودن 

استفاده از نواع اپیلیدی 

بندانداختن صورت 

استفاده از وکس صورت 

عدم ماساژهای اصولی روزانه مخصوص صورت 

https://l.porsan.ir/m3RpL8CZ3
افزودن دیدگاه