جرایمی که مجازات اونا سلب حیات است، مانند قتل که مجازاتش قصاص است

جرایمی که مجازات اوتا حبس ابد است: مانند ارتکاب سرقت حدی برای بار سوم

جرایمی که موجب مجازات قطع عضو هستن، مانند سرقت حدی برای بار اول و دوم

جرایم موجب مجازات قصاص عضو، مانند قطع عمدی عضو دیگه ایی که موجب قصاص عضو جانی میشه.

جرایم مستوجب نفی بلد، مانند محاربه

جرایم مستوجب حبس تا درجه‌ پنج، مانند آدم‌ربایی

جرایم موجب شلاق حدی، مانند زنا، قَذف و شرب خمر

https://l.porsan.ir/ffjNAcpKj
افزودن دیدگاه