چگونه مهارت حل مسئله را به فرزندانمان آموزش دهیم؟


کودکان باید در یک فرایند تکرار شونده و منظم، مهارت حل مسئله را یادبگیرن برای این منظور، لازمه که اقدام‌های زیر را انجام بدیم: 

۱- فراهم کردن یک محیط حل مسئله

۲- ایجاد زمان برای حل مسئله

۳- فراهم کردن مکانی برای حل مسئله

۴- تدارک وسایل لازم

۵- آشنایی با روش حل مسئله

۶- انتخاب مسائل مناسب برای حلhttps://l.porsan.ir/tJ8AV5BdE
افزودن دیدگاه