چی کار کنیم تا نسبت به حرف‌های بقیه بی‌تفاوت باشیم؟


۱. اعتماد‌ به ‌نفستون را افزایش ‌بدین.

2. عقاید مخصوص به خود داشته باشین.

۳. خودتون روبشناسین وسبک زندگی‌تون رو کشف کنین.https://l.porsan.ir/mDtw8pu3n
افزودن دیدگاه