روزه قضا

تعداد سوال در این برچسب :‌ 2 سوال

برای این گونه سوالات حتما باید نام مرجع تقلید گفته بشه تا پاسخ دقیقا بر مبنای نظر ایشون باشه.


نظر برخی از مراجع در مواردی که فقط قضاى روزه بر انسان واجب هست و کفاره واجب نیست،  به این شرحه: 

1. روزه‌دار در حال روزه، عمداً قِى (استفراغ) کند.

2. اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و بخوابد و بیدار شود و دوباره بخوابد و بیدار شود، سپس برای بار سوم بخوابد ولی تا اذان صبح بیدار نشود.[1]

3. اگر عملى که روزه را باطل می‌کند به جا نیاورد، ولى نیّت روزه نکند، یا ریا کند، یا قصد کند کارى که روزه را باطل...

(مشاهده کامل پاسخ)

با سلام و درود

کسی که دقيقا نمی داند چه مقدار روزه قضا دارد بايد مقداری را كه احتمال می دهد، محاسبه نموده و حداقل و قدر متيقن آن را انجام دهد؛ مثلا اگر شک دارد كه 20 روزه قضا بر عهده دارد يا 15 روزه، بنا را بر كمتر، يعنی 15 روزه بگذارد؛ مقدار مشکوک و اضافه، قضا ندارد.

البته اگر مقدار روزه های قضا شده را می داند ولی شک دارد اين مقداری كه قضا كرده كافی است يا نه، بايد به قدری روزه قضا انجام دهد كه مطمئن شود بریء الذمه شده است.

پیروز... (مشاهده کامل پاسخ)