سلام این عوامل باعث مشکل میشه بررسی کنید شاید مربوط به یکی از اینها باشه:

رد کردن محدودیت تعداد کلمات

کش کردن برنامه پیامک گوشی

اشتباه بودن شماره دریافت کننده

محتوای نامناسب پیامک

عدم وجود اعتبار کافی

مسدود/خاموش بودن شماره... (مشاهده کامل پاسخ)